ทันตกรรมจัดฟัน

 

  ทพญ.จีระวดี  นาคดี (หมอจิ๊)

          ประวัติการศึกษา

- 2542  ทันตแพทยศาสตรบันฑิต  ม.เชียงใหม่

-  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  ประกาศนียบัตรชั้นสูงสุด  สาขาทันตกรรมจัดฟัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                

วันทำงาน

- วันพฤหัส ที่  1 และ 3  ของเดือน   เวลา  15.00-18.00  น.

- วันเสาร์  ที่  2  ของเดือน             เวลา   09.00-18.00  น.

                                                                                   

   

       

   ทพญ.ศรินทร  ตั้งคุณสมบัติ (หมอหลิง)

     ประวัติการศึกษา

        - 2537 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        - ป.โท ทันตกรรมจัดฟัน  University of hong kong  tankkunnasombut sarintfron

     วันทำงาน

- วันอาทิตย์  ที่  2  ของเดือน     เวลา   09.00 - 14.30 น.

- วันอาทิตย์  ที่  3  ของเดือน     เวลา   09.00 - 11.45 น.

  

 

    

    ทพญ.นุชสรา   ผิวบาง  (หมอนุ้ย)

         ประวัติการศึกษา

              - 2548  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              - 2553  ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน  มหาวิทยาลัยมหิกล

              วันทำงาน 

              - วันเสาร์ ที่  1 ของเดือน        เวลา  11.00 - 18.00  น.

              - วันอาทิตย์ ที่  1  ของเดือน   เวลา  11.00 - 18.00  น.  

        

 

    

    ทพญ.วนิดา   เครือสุวรรณ  (หมอปุ๋ม)

         ประวัติการศึกษา

             - 2540  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             - 2549  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             วันทำงาน

             - วันเสาร์  ที่ 3  ของเดือน       เวลา    10.00 - 13.00  น.

             - อาทิตย์ที่  ที่  4 ของเดือน     เวลา    15.00 - 17.00  น. 

   

   

    

    ทพ.เกรียงไกร   เกษมทรงธรรม  (หมอเอ)

        ประวัติการศึกษา

         - 2553  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         - 2549  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         - 2550  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          วันทำงาน

          - วันพุธ  ที่  1  ของเดือน            เวลา  15.00 - 19.00  น. 

 

 

Sunday the 26th. ศูนย์ทันตกรรม MDC 599 ชั้น 3 รพ.นวมินทร์ 9 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 โทร.02-5182211
Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.