ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

 


   

   ทพ.จักรกฤช   สยังกูล (หมอกอล์ฟ)

     ประวัติการศึกษา

         - 2553  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              - 2555   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตรช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         วันทำงาน

             - วันจันทร์                                        09.00 - 14.00 น.

 

   ทพ.กะรัต   โพธิพิทักษ์ (หมอพีท)

ประวัติการศึกษา

 

วันทำงาน

   -วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่. 1,3 และ 5 ของเดือน.     10.00 - 17.00 น.   

                                                                                   


   

  

   

            

            

         

        


 

 

Tuesday the 26th. ศูนย์ทันตกรรม MDC 599 ชั้น 3 รพ.นวมินทร์ 9 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 โทร.02-5182211
Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.